Print Nederlands English Español Français Italiano Deutsch

Algemene voorwaarden 2017

Art. 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met NEWSTAR COMPUTER PRODUCTS EUROPA BV (hierna te noemen NEWSTAR), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van kopers’ voorwaarden van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.
1.2.1 Indien en voor zover bij een in kracht van gewijsde gedane beslissing van een daartoe bevoegde autoriteit één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven, maar partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

Art. 2: Prijsopgaven; aanbiedingen; aanvaarding
2.1 Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van NEWSTAR of wanneer NEWSTAR een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.
2.2 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van NEWSTAR dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

Art. 3: Tijd en plaats van levering
3.1 Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland en op kosten van die wederpartij.
3.2 Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien NEWSTAR in gebreke is gesteld.
3.3 NEWSTAR is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.
3.4 Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is NEWSTAR gerechtigd ter hare keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij aldus in gebreke is om de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van NEWSTAR om volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 4: Reclamaties; ontbinding
4.1 De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclamaties met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan NEWSTAR niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen.
4.2 In geval NEWSTAR (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal NEWSTAR te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de koopprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.

Art. 5: Betalingsvoorwaarden
5.1.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrecht en andere belastingen en heffingen, welke de verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Ingeval van aanpassing van één of meer van deze factoren, voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft NEWSTAR het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.
5.1.2 de gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschappen, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling opeisbaar binnen 10 dagen na de factuurdatum.
5.3 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat zo’n ingebrekestelling is vereist.
5.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie verrekening.
5.5 NEWSTAR behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vordering of anderszins. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en NEWSTAR zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijke) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd haar recht om volledig schadevergoeding te vorderen.
5.6 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd:
* De administratiekosten groot € 25,-
* De wettelijke rente
* De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens € 50,- bedragen
* De daadwerkelijk door NEWSTAR gemaakte gerechtelijke kosten
* Alle schade, welke NEWSTAR lijdt ten gevolge van wijzigingen in de valutakoersen wanneer de koopprijs niet in euro’s luidt

Art. 6 Installatie
6.1 Installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

Art. 7 Aansprakelijkheid
7.1 NEWSTAR zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en /of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke orde verstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal NEWSTAR daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 NEWSTAR zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.
7.3 De totale aansprakelijkheid van NEWSTAR met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke NEWSTAR voor die opdracht in rekening heeft gebracht.
7.4 In alle gevallen waarin NEWSTAR het recht heeft om een beroep te doen op deze bepalingen, indien zij worden aangesproken.
7.5 Behoudens voor zover NEWSTAR onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij NEWSTAR vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de geleverde goederen.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van NEWSTAR totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.
8.2 Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens NEWSTAR of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is NEWSTAR gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen.
8.3 De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerst verzoek ten behoeve van NEWSTAR een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaan en toekomstige vorderingen van NEWSTAR op de wederpartij, waaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

Art. 9 Garantie
9.1 NEWSTAR verplicht, tenzij anders is overeengekomen, zich gedurende de garantieperiode, in geval van defect raken van (onderdelen) de geleverde apparatuur, deze naar keuze van NEWSTAR te vervangen of te repareren, zonder daarvoor arbeidsloon of materiaalkosten in rekening te brengen.
9.2 De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco naar NEWSTAR toegezonden te worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproefapparatuur etc.
9.3 Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.

Art. 10 Rechterlijke bevoegdheid
10.1 Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zal Nederlands recht van toepassing zijn.
10.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem.


Spel-, grammatica- en overige fouten in de tekst voorbehouden.